najlepszy adwokat rozwody Warszawa   

adwokat Marcin Śmiałek

 

WŁADZA RODZICIELSKA (POZBAWIENIE LUB OGRANICZENIE) ORAZ POWIERZENIE WYKONYWANIA

Pod pojęciem władzy rodzicielskiej należy rozumieć zarówno prawa, jak i obowiązki, jakie mają rodzice względem dzieci, w szczególności dotyczy to sprawowania opieki nad małoletnim i jego majątkiem oraz wychowania dziecka z poszanowaniem jego godności i praw. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, władza rodzicielska powstaje z chwilą narodzin dziecka i trwa aż do momentu uzyskania przez to dziecko 18 roku życia. Jednak władza rodzicielska powstaje również w sytuacji, gdy nastąpi przysposobienie dziecka na mocy orzeczenia wydanego przez Sąd.

Podstawowe przepisy w tym zakresie znajdują się w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

Władza rodzicielska co do zasady przysługuje obojgu rodzicom, jednak w pewnych okolicznościach Sąd może zawiesić (w przypadku zaistnienia przemijającej przeszkody) lub ograniczyć jej wykonywanie bądź w ostateczności pozbawić tej władzy zarówno jednego, jak i oboje rodziców.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej może nastąpić w przypadku zaistnienia którejkolwiek z trzech enumeratywnie wymienionych przesłanek:

  • gdy władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo

  • jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej w stosunku do dziecka lub

  • jeżeli rodzice w sposób rażący zaniedbują swoje obowiązki względem dziecka

Rozstrzygając o władzy rodzicielskiej Sąd zawsze kieruje się dobrem dziecka.

W sytuacji, gdy władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich ma prawo ją wykonywać w pełnym zakresie. Jednak w odniesieniu do istotnych spraw dotyczących dziecka rodzice podejmują decyzje wspólnie, a w przypadku braku porozumienia rozstrzyga Sąd.

Każdy z rodziców posiadający pełną władzę rodzicielską jest uprawniony do samodzielnego reprezentowania interesów dziecka, jednak z pewnymi, przewidzianymi przepisami prawa, wyjątkami.

Sąd rozstrzygając o władzy rodzicielskiej może orzec o powierzeniu tej władzy tylko jednemu z rodziców, jednocześnie ograniczając wykonywanie władzy rodzicielskiej drugiemu z rodziców do określonych praw i obowiązków względem dziecka. Sąd orzekając w tym zakresie rozstrzyga w zakresie, których spraw rodzice są zobowiązani do współdecydowania.

Ze względu na fakt, iż sytuacja każdej osoby poszukującej pomocy prawnej jest inna, przedstawione powyżej informacje mogą nie spełniać warunków każdej sytuacji. W związku z tym, celem uzyskania jak najbardziej adekwatnej porady prawnej w konkretnej sprawie zapraszam do nawiązania kontaktu z kancelarią i umówienia się na spotkanie z adwokatem.

 
KANCELARIA ADWOKACKA MARCIN ŚMIAłEK UL.GROCHOWSKA 221 LOK. 3, 04 - 077 WARSZAWA, TEL./ FAX 22 855 43 40