najlepszy adwokat rozwody Warszawa   

adwokat Marcin Śmiałek

 

UNIEWAŻNIENIE MAŁŻEŃSTWA

Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymienia przesłanki, których zaistnienie powoduje, że można się starać o unieważnienie związku małżeńskiego. Do katalogu tych przyczyn należą:

  • brak wymaganego wieku bądź zezwolenia Sądu

  • ubezwłasnowolnienie jednego z małżonków

  • choroba psychiczna

  • w przypadku bigamii jednego z małżonków, tj. pozostawania przez tego małżonka w ważnym innym związku małżeńskim w momencie brania ślubu po raz drugi

  • pokrewieństwo między małżonkami

  • powinowactwo między małżonkami

  • stosunek przysposobienia istniejący między małżonkami

  • złożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński było dotknięte uchybieniem prawnym

  • złożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przez pełnomocnika w sytuacji, gdy Sąd nie wyraził zgody bądź w sytuacji, gdy pełnomocnictwo zostało udzielone wadliwie lub zostało odwołane

Unieważnienia małżeństwa mogą żądać w określonych przypadkach konkretne podmioty. Czasami mogą to być tylko małżonkowie lub tylko jeden z małżonków, natomiast w innej sytuacji może to być każdy, kto ma w osiągnięciu takiego skutku interes prawny.

Skutkiem unieważnienia małżeństwa jest przede wszystkim to, iż taki związek małżeński uważa się za niebyły.

Ze względu na fakt, iż sytuacja każdej osoby poszukującej pomocy prawnej jest inna, przedstawione powyżej informacje mogą nie spełniać warunków każdej sytuacji. W związku z tym, celem uzyskania jak najbardziej adekwatnej porady prawnej w konkretnej sprawie zapraszam do nawiązania kontaktu z kancelarią i umówienia się na spotkanie z adwokatem.

 
KANCELARIA ADWOKACKA MARCIN ŚMIAłEK UL.GROCHOWSKA 221 LOK. 3, 04 - 077 WARSZAWA, TEL./ FAX 22 855 43 40