najlepszy adwokat rozwody Warszawa   

adwokat Marcin Śmiałek

 

PODZIAŁ MAJĄTKU PO ROZWODZIE

Po rozwodzie zazwyczaj prowadzona jest sprawa o podział majątku wspólnego. W momencie zawarcia małżeństwa co do zasady (najczęściej) powstaje między stronami wspólność majątkowa, co oznacza, iż od tego momentu małżonkowie zaczynają gromadzić wspólny majątek, który po rozwodzie podlega podziałowi. Nie można jednak zapominać, iż pomimo wspólności ustawowej, zarówno mąż,  jak i żona mogą posiadać swoje majątki osobiste.  

Jeśli małżonkowie posiadają np. wspólne mieszkanie lub samochód wówczas należy dokonać zniesienia współwłasności, co można zrobić na kilka sposobów. Jednym z nim jest przyznanie spornej rzeczy jednemu z byłych małżonków z obowiązkiem spłaty drugiego małżonka.  

Nadto podziałowi podlega cały majątek zgromadzony przez strony w trakcie trwania małżeństwa, z wyłączeniem rzeczy i praw, które stanowią majątek odrębny każdego z małżonków. Poprzez podział Sąd ustali, które składniki majątku (ruchomości i nieruchomości) przyzna której ze stron. Strony mogą przed wszczęciem postępowania porozumieć się w tej sprawie, aby Sąd dokonał tylko „zatwierdzenia” dokonanych przez nich ustaleń.

Ze względu na fakt, iż sytuacja każdej osoby poszukującej pomocy prawnej jest inna, przedstawione powyżej informacje mogą nie spełniać warunków każdej sytuacji. W związku z tym, celem uzyskania jak najbardziej adekwatnej porady prawnej w konkretnej sprawie zapraszam do nawiązania kontaktu z kancelarią i umówienia się na spotkanie z adwokatem.

 
KANCELARIA ADWOKACKA MARCIN ŚMIAłEK UL.GROCHOWSKA 221 LOK. 3, 04 - 077 WARSZAWA, TEL./ FAX 22 855 43 40