najlepszy adwokat rozwody Warszawa   

adwokat Marcin Śmiałek

 

ADOPCJA

Adopcja to inaczej przysposobienie. Jest to pewna forma przyjęcia osoby (z którą co do zasady nie ma więzi pokrewieństwa ani powinowactwa) do rodziny. Adopcja ma na celu stworzenie stosunku zbliżonego do pokrewieństwa.

Przysposobić można jedynie osobę, która nie ukończyła jeszcze 18 roku życia.

Nadrzędną przesłanką stanowiącą o możliwości przysposobienia małoletniego nie jest jednak granica wieku, lecz jego dobro. To właśnie to zagadnienie stanowi dla Sądu najważniejszy element w trakcie postępowania dotyczącego przysposobienia, ponieważ to małoletni znajduje się pod szczególną ochroną prawną. Nie należy jednak lekceważyć zagadnienia wieku, bowiem zgodnie z obowiązującym stanem prawnym pomiędzy przysposabiającym a przysposabianym powinna istnieć odpowiednia różnica wieku (art. 1141 §2 k.r.o.). Nie jest jednak sprecyzowane znaczenie tego pojęcia.

Spośród przysposobienia można wyróżnić:

  • przysposobienie zagraniczne – polegające na zmianie miejsca zamieszkania małoletniego z dotychczasowego znajdującego się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na miejsce zamieszkania w innym państwie;

  • przysposobienie wspólne, które może być dokonane jedynie przez małżonków;

  • przysposobienie całkowite – polega na wyrażeniu przez biologicznych rodziców zgody przed Sądem na przysposobienie ich dziecka w przyszłości bez wskazania konkretnej osoby przysposabiającego (takie oświadczenie jest do pewnego momentu odwoływalne);

  • przysposobienie pełne;

  • przysposobienie niepełne.

Postępowanie w zakresie przysposobienia konkretnego małoletniego jest wszczynane na wniosek przysposabiającego (przyszłego rodzica) i toczy się przed Sądem opiekuńczym.

W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, przysposobienie małoletniego nie jest co do zasady (są pewne wyjątki) możliwe bez zgody drugiego współmałżonka, np. w sytuacji, gdy porozumienie się z drugim małżonkiem napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody.

Nadto wskazać należy, iż śmierć jednego z małżonków w trakcie postępowania nie powoduje, iż przysposobienie staje się niemożliwe. Jest to jednak sytuacja wyjątkowa. Jednak, aby Sąd opiekuńczy mógł wydać korzystne dla stron orzeczenie musi zostać spełnionych kilka przesłanek. Jedną z nich jest podtrzymywanie przez drugiego małżonka złożonego wcześniej w tej sprawie wniosku.

Istotną kwestią jest również fakt, iż w określonych przepisami prawa przypadkach, wymagana jest zgoda rodziców małoletniego dziecka, które ma zostać adoptowane na dokonanie przysposobienia. Jeżeli jednak odmowa wyrażenia takiej zgody przez rodziców, których zdolność do czynności prawnych jest ograniczona, jest oczywiście sprzeczna z dobrem dziecka wówczas Sąd opiekuńczy ma prawo wydać orzeczenie o przysposobieniu - stawiając jako najwyższą wartość właśnie dobro dziecka.

Przysposobienie jest to stan, który w świetle przepisów prawa, w określonych przypadkach można cofnąć, poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Może tego dokonać zarówno przysposabiający (rodzic), jak i przysposobiony (dziecko). Jest to możliwe tylko z ważnych przyczyn, a dobro małoletniego dziecka nie może z tego powodu ucierpieć.

Ze względu na fakt, iż sytuacja każdej osoby poszukującej pomocy prawnej jest inna, przedstawione powyżej informacje mogą nie spełniać warunków każdej sytuacji. W związku z tym, celem uzyskania jak najbardziej adekwatnej porady prawnej w konkretnej sprawie zapraszam do nawiązania kontaktu z kancelarią i umówienia się na spotkanie z adwokatem.

 
KANCELARIA ADWOKACKA MARCIN ŚMIAłEK UL.GROCHOWSKA 221 LOK. 3, 04 - 077 WARSZAWA, TEL./ FAX 22 855 43 40